اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 429568

شناسه ملی: 14002919359

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1634916811

آدرس: استان تهران منطقه 16 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله نظام آباد شمالی خیابان شهید محمود مهرانپور خیابان شهید آیت اله مدنی پلاک 1410 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه درخواست تغییرات تک مدیره مورخ 24/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 16 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نظام آباد شمالی، خیابان شهید محمود مهرانپور، خیابان شهید آیت اله مدنی، پلاک 1410 ، طبقه همکف کدپستی 163491XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981112XXXX69341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران میدان رسالت خیابان مدنی شمالی نرسیده به گلبرگ پ 1410 کدپستی 163491XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 11/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1640436 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی