اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1472

شناسه ملی: 14007394900

تاریخ ثبت: 1396/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان گناباد بخش کاخک دهستان زیبد روستا سنو میدان امام حسین پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/11/14

کد پستی: 9697158870

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

252,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

6,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 و نامه شماره 2702 مورخ 15/6/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ساعده زنگویی به کد ملی 0 091002XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدعباس حسینی سنو به کد ملی 091975XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا زنگویی به کد ملی 0 091008XXXX خدیجه حسینی سنو به کد ملی 091906XXXX طاهره سادات حسینی به کد ملی 091906XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شهناز مرتضایی مقدم به کد ملی 229888XXXX و سیده بهناز حسینی سنو به کد ملی 0 092261XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970624XXXX94813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1397 و نامه شماره 2702 مورخ 15/6/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای حمیدرضا زنگویی کد ملی 091008XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم خدیجه حسینی سنو کد ملی 091906XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم طاهره سادات حسینی سنو کد ملی 091906XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات واوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای حمید رضا زنگویی (سمت: مدیرعامل و رییس هییت مدیره) یا خانم خدیجه حسینی سنو (سمت: نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا حمید رضا زنگویی(مدیرعامل) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970624XXXX77593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1397 و نامه شماره 2210 مورخ 18/5/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 252000000 ریال منقسم به 126 سهم 2000000 زیالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970603XXXX05215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1396 و نامه شماره 5446 مورخ 13/12/1396 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید عباس حسینی سنو کد ملی 091975XXXX به سمت رییس و خانم ساعده زنگویی کد ملی 091002XXXX بسمت نایب رییس و خانم طاهره سادات حسینی سنو کد ملی 091906XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای سید عباس حسینی سنو کد ملی 091975XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای سید عباس حسینی سنو(سمت :مدیر عامل و رییس هییت مدیره)و خانم ساعده زنگویی(سمت:نایب رییس هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با سید عباس حسینی سنو(مدیر عامل)ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961227XXXX46576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1396 و نامه شماره 5446 مورخ 13/12/1396 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سید عباس حسینی سنو 091975XXXX وسا عده زنگویی 091002XXXX وطاهره سادات حسینی سنو 091906XXXX به سمت اعضاای اصلی هییت مدیره وشهناز مرتضایی مقدم 229888XXXX سیده بهناز حسینی سنو 092261XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند - 2 خدیجه حسینی سنو 091906XXXX بازرس اصلی و حمیدرضا زنگویی 091008XXXX بازرس علی البدل به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب ش 961227XXXX59848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران چشمه ساران روستای سنو درتاریخ 14/11/1396 به شماره ثبت 1472 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: برابر نامه شماره 4822 مورخ 25/10/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گناباد: کلیه فعالیت های کشاورزی ـ کلیه فعالیت های صنعتی ـ کلیه فعالیت های حوزه دام و طیور ـ کلیه فعالیت های بازاریابی و فروش و صادرات ـ کلیه فعالیت های معدنی ـ کلیه فعالیت های عمرانی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ بخش کاخک ـ دهستان زیبد ـ روستا سنو ـ میدان امام حسین ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 969715XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 6300000 ریال منقسم به 7 سهم 900000 ریالی که تعداد 7 سهم با نام می باشد که مبلغ 2100000 ریال توسط موسسین طی گواهی شماره 796/96/1906 مورخ 27/10/96 از بانک توسعه تعاون شعبه گناباد پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای حمیدرضا زنگویی به شماره ملی 091008XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره خانم طاهره سادات حسینی سنو به شماره ملی 091906XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل خانم خدیجه حسینی سنو به شماره ملی 091906XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید عباس حسینی سنو به شماره ملی 091975XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل خانم ساعده زنگویی به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای حمیدرضا زنگویی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و خانم خدیجه حسینی سنو (سمت: نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر وحق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا آقای حمیدرضا زنگویی (مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شهناز مرتضایی مقدم کد ملی 229888XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده بهناز حسینی کد ملی 092261XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961114XXXX37621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی