اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 421884

شناسه ملی: 10320740383

تاریخ ثبت: 1390/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: در حوزه ثبتی تهران به خیابان خاوران شهرک مسعودیه خ ابومسلم کوچه 2 پلاک 146 واحد 3

کد پستی: 1788843585

تاریخ تاسیس: 1390/12/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/10:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/10:

3,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/04:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/01:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/17:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعظم زارعی به کد ملی 004594XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از خارج گردید. رقیه میردار هریجانی به کد ملی 006267XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از خارج گردید. عبداله مجتهد زاده مدرس به کد ملی 006141XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت در حوزه ثبتی تهران به خیابان خاوران شهرک مسعودیه خ ابومسلم کوچه 2 پلاک 146 واحد 3 کدپستی 178884XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1798495 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سنقری به شماره ملی 007592XXXX با پرداخت 000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به 000/000/4 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه به اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: آقای ایرج لسان به شماره ملی 006166XXXX دارای 000/600 ریال آقای فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX دارای 000/400 ریال خانم رقیه میردارهریجانی به شماره ملی 006267XXXX دارای 000/500 ریال خانم اعظم زارعی به شماره ملی 004594XXXX دارای 000/000/1 ریال آقای عبداله مجتهدزاده مدرس به شماره ملی 006141XXXX دارای 000/500 ریال آقای سعید سنقری به شماره ملی 007592XXXX دارای 000/000/1 ریال. پ 1767054 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سنقری به شماره ملی 007592XXXX به سمت رییس هییت مدیره، فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای ایرج لسان به شماره ملی 006166XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1767052 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 1 آقای ایرج لسان به شماره ملی 006166XXXX به شماره شناسنامه 5767 تاریخ تولد 27/01/1356 فرزند غلام با پرداخت مبلغ 000/600 ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX به شماره شناسنامه 5 تاریخ تولد 10/05/13949 فرزند محمدرضا با پرداخت مبلغ 000/400 ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/3 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رقیه میردار هریجانی به شماره ملی 006267XXXX و آقای ایرج لسان به شماره ملی 006166XXXX و آقای فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم رقیه میردار هریجانی به شماره ملی 006267XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایرج لسان به شماره ملی 006166XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد حاصل خیز به شماره ملی 087284XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای اعظم زارعی یا رقیه میردار هریجانی یا ایرج لسان هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 03/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 4/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسین منظور به شماره ملی 006301XXXX با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم فریبا شکوهی به شماره ملی 173816XXXX با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/5/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای عبداله مجتهدزاده مدرس به شماره ملی 006141XXXX به شماره شناسنامه 5587 تاریخ تولد 6/7/1354 فرزند ابوالفضل با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم رقیه میردارهریجانی به شماره ملی 006267XXXX به شماره شناسنامه 1586 تاریخ تولد 2/4/1357 فرزند کاوس با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم اعظم زارعی به شماره ملی 004594XXXX به شماره شناسنامه 532 تاریخ تولد 18/3/1347 فرزند حسن با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اعظم زارعی به شماره ملی 004594XXXX و آقای عبداله مجتهدزاده مدرس به شماره ملی 006141XXXX و خانم رقیه میردارهریجانی به شماره ملی 006267XXXX 4 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اعظم زارعی به شماره ملی 004594XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبداله مجتهدزاده مدرس به شماره ملی 006141XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم رقیه میردارهریجانی به شماره ملی 006267XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم رقیه میردارهریجانی به شماره ملی 006267XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/12/1390 تحت شماره 421884 و شناسه ملی 103207XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی و نظارت فنی ساخت راه های اصلی و فرعی و ساخت راهها و بزرگراهها جدول کشی کوچه و خیابانها انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله سدسازی و تاسیسات فنی ساختمان و تاسیسات شبکه های ابیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی خ محمدی جنب اتوبان امام علی پ 1 ـ کدپستی 166973XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم فریبا شکوهی به شماره ملی 173816XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای حسین منظور به شماره ملی 006301XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حسین منظور به شماره ملی 006301XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی