اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 262

شناسه ملی: 10861708075

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6714643618

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 آدرس شرکت به نشانی جدید استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه ، محله میدان ارشاد ، بلوار شهید بهشتی ، بلوار شهید محمدرضا فاطوری ، پلاک 27 ، مجتمع بامداد ، طبقه منفی 1

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره کلیه اختیارات هییت مدیره را به مدیر عامل تفویض نمودند. ش 980902XXXX51264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت به نشانی جدید: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، شهر کرمانشاه، محله میدان ارشاد، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید محمدرضا فاطوری، پلاک 27 ، مجتمع بامداد، طبقه منفی 1 ـ کدپستی 671464XXXX منتقل گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980502XXXX53781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت از استان کرمانشاه واحدثبتی جوانرود به استان کرمانشاه واحدثبتی کرمانشاه به نشانی جدید: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، شهر کرمانشاه، محله میدان ارشاد، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید محمدرضا فاطوری، پلاک 27 ، مجتمع بامداد، طبقه منفی 1 ـ کدپستی 671464XXXX منتقل گردیدوشماره ثبت 22148 کرمانشاه به شرکت مزبور اختصاص داده شد. ش 980502XXXX17448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم اسری ایزدی به شماره ملی 596005XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سوما ایزدی به شماره ملی 596005XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام ایزدی به شماره ملی 596966XXXX تا تاریخ 23/04/1400 و خانم ایران اقبالی پور به شماره ملی 334107XXXX تا تاریخ 23/04/1400 و آقای فاروق ایزدی به شماره ملی 596995XXXX تا تاریخ 23/04/1400 ش 980501XXXX82302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای بهرام ایزدی به شماره ملی 596966XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فاروق ایزدی به شماره ملی 596995XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم ایران اقبالی پور به شماره ملی 334107XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش 980501XXXX76824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای کامیار بهرامی به شماره ملی 596994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950929XXXX41181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: خانم ایران اقبالی پور به شماره ملی 334107XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهرام ایزدی به شماره ملی 596966XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فاروق ایزدی به شماره ملی 596995XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسنادواوراق بهادار از قبیل چک وسفته وبرات با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت وکلیه قرار دادها و عقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950813XXXX08926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمدغریب شیری به شماره ملی 495964XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین فیضی به شماره ملی 336971XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ایران اقبالی پور به شماره ملی 334107XXXX تا تاریخ 11/07/1397 و آقای بهرام ایزدی به شماره ملی 596966XXXX تا تاریخ 11/07/1397 و آقای فاروق ایزدی به شماره ملی 596995XXXX تا تاریخ 11/07/1397 ش 950813XXXX27972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتمجالس مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخ15/12/1390 شرکت کارخانه شیر روانسر سهامیخاص که تحت شماره262 و با شناسهملی108617XXXX5 در دفتر ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد جوانرود به ثبت رسیده تصمیمات زیر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1ـ آقایان بهرام ایزدی و فاروق ایزدی و خانم ایران اقبالیپور به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2ـ آقایان محمد غریبشیری و حسین فیضی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3ـ آقای بهرام ایزدی به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم ایران اقبالیپور به عنوان عضو هیئتمدیره و آقای فاروق ایزدی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و نیز سایر نامههای عادی و اداری به امضاء منفرد مدیرعامل فاروق ایزدی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ثبت شرکتهای جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی