اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 48370

شناسه ملی: 10380647182

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی واحد ثبتی مشهد به استان تهران واحد ثبتی تهران شهرک غرب فاز 4 خیابان فلامک شمالی خیابان سیزدهم پلاک 31 طبقه همکف

کد پستی: 1467876143

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای کیومرث بهجو کد ملی 004745XXXX و آقای عسگر حمیدیان کد ملی 093060XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا گچ پززاده کد ملی 004513XXXX - آقای ناصر مدنی راد کد ملی 004295XXXX - آقای علیرضا بطحایی کد ملی 001671XXXX ش 950308XXXX76288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - آقای علیرضا گچ پززاده کد ملی 004513XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای ناصر مدنی راد کد ملی 004295XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای علیرضا بطحایی کد ملی 001671XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای مهدی بطحایی کد ملی 005060XXXX به سمت مدیر عامل(خاررج از سهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950308XXXX56197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نشانی مرکز اصلی شرکت از استان خراسان رضوی واحد ثبتی مشهد به استان تهران واحد ثبتی تهران شهرک غرب- فاز 4 - خیابان فلامک شمالی- خیابان سیزدهم- پلاک 31 - طبقه همکف کدپستی: 146787XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950309XXXX37505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی