اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 326768

شناسه ملی: 10103630705

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1164886545

آدرس: شهر تهران بزرگراه 65 متری فتح جاده قدیم کرج پاساژ بهار ط همکف غربی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به دنا سامان سیستم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه 65 متری فتح (جاده قدیم کرج) پاساژ بهار ط همکف غربی ـ کدپستی: 116488XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 30/1/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی