اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 160

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 27/6/91 و تأییدیه شماره 6499 مورخ 2/8/91 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1ـ صورتهای مالی سال 90 بتصویب رسید. 2ـ روزنامه جام جم بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علیالبدل انتخاب گردید. 3ـ آقای سلیم افشار آلاداغلو بسمت رئیس و خانم فرشته نصیری بسمت نایب رئیس و خانم صغری آشوری بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و خانم مریم اسدی نژاد بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 4ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره به امضای خانم مریم اسدی نژاد مدیرعامل باتفاق آقای سلیم افشار آلاداغلو با سمت رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت آقای سلیم افشار آلاداغلو به امضاء خانم فرشته نصیری با سمت نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و در مورد اسناد عادی شرکت به امضای خانم مریم اسدی نژاد مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. رئیس اداره ثبت اسناد آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/11/90 شرکت مذکور و تائیدیه شماره 9054 مورخ 4/12/90 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید و روزنامه رسالت به عنوان روزنامه علیالبدل تعیین گردید. 2 صورتهای مالی و بیلان سال 89 به تصویب رسید. 3 آقایان چنگیز جمشیدی و رضا تکدهقان و خانم اکرم عسگری به عنوان بازرسان اصلی و خانم لیلا حسن پور مقدم و آقای نادر اکبری به عنوان بازرسان علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمععمومی عادی مورخ 21/9/89 و هیئتمدیره مورخ 22/9/89 شرکت مذکور وتائیدیه شماره 1369 مورخ 6/10/89 اداره تعاون شهرستان آبیک تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1ـ بیلان مالی سالهای 1386 و 1387 و 1388 تصویب گردید. 2ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. 3ـ خانمها مریم اسدی نژاد، فریبا اسلامی، صغری آشوری، فرشته نصیری و آقای سلیم افشار آلاداغلو به سمت عضو اصلی هیئتمدیره و آقایان رضا اینانلو و مهرداد محرابی به سمت عضو علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 4ـ آقایان چنگیز جمشیدی و سید کاظم حسینی و خانم سمیه اسدینژاد به سمت بازرس اصلی و آقایان رمضانعلی صالحی وداریوش شاهی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 5ـ آقای سلیم افشار آلاداغلو به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم فرشته نصیری به سمت نائب رئیس و خانم صغری آشوری به سمت منشی هیئتمدیره و خانم مریم اسدی نژاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 6ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئتمدیره با امضاء خانم مریم اسدینژاد مدیرعامل به اتفاق آقای سلیم افشار آلاداغلو به سمت رئیس هیئتمدیره و در صورت غیبت رئیس هیئتمدیره با امضاء خانم فرشته نصیری به سمت نائب رئیس هیئتمدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. و اسناد عادی شرکت با امضاء خانم مریم اسدینژاد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 11/12/87 شرکت مذکور و تائیدیه شماره114 مورخ 15/1/88 اداره تعاون شهرستان آبیک تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1ـ خانم صغری آشوری به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم فریبا اسلامی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و آقای حبیبالله اسماعیلپور به سمت منشی هیئتمدیره و خانم مریم اسدینژاد به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 2ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئتمدیره با امضاء خانم مریم اسدینژاد مدیرعامل و خانم صغری آشوری با سمت رئیس هیئتمدیره و در صورت غیبت با امضاء خانم فریبا اسلامی با سمت نائب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضاء خانم مریم اسدینژاد (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موارد ذیل به دلیل اشتباه در تایپ و از قلم افتادگی در آگهی تأسیس شرکت مزبور اصلاح میگردد. 1ـ بند یک (موضوع شرکت) بصورت ذیل اصلاح میگردد: موضوع شرکت: خرید سهام عدالت از طریق شرکت سرمایهگذاری استان (شرکت واسط) بازپرداخت اقساط سهام عدالت به شرکت واسط، توزیع سود سهام بین اعضاء و سهامداران تعاونی و انجام فعالیت طبق مفاد ماده سه اساسنامه. 2ـ در بند پنج : نام خانم زینب بنداد به اشتباه زینب بغداد تایپ شده است. 3ـ در بند هفت: نام خانم آسیه قنبری به اشتباه آسیه قنبیر تایپ شده است که بدینوسیله اصلاح میگردد. رئیس ثبت اسناد و املاک آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی