اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16527

شناسه ملی: 14006293513

تاریخ ثبت: 1395/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد کوی لاله کوچه 20 شهیدصدوقی بلوار شهید آیت الله صدوقی پلاک 400 طبقه اول

کد پستی: 8916946133

تاریخ تاسیس: 1395/08/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای وحید روحی به کد ملی 443167XXXX و خانم آسیه زحمتکش به کد ملی 443180XXXX و آقای مجید نژاد اکبری به کد ملی 443171XXXX برای مدت دو سال انتخاب 2 - آقای محمدحسین جلیلی به کد ملی 445987XXXX به سمت بازرس علی البدل و آقای مجید مصون به کد ملی 443158XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 - صورتهای مالی شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 971109XXXX35324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1396 آقای وحید روحی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم آسیه زحمتکش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید نزاد اکبری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 971109XXXX59316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1396 آقای مجید مصون به کد ملی 443158XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجید نژاد اکبری به کد ملی 443171XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960815XXXX58686 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1396 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ کوی لاله ـ کوچه 20 شهیدصدوقی ـ بلوار شهید آیت الله صدوقی ـ پلاک 400 ـ طبقه اول کد پستی 891694XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960815XXXX19336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع صنعت افق روشن یزد درتاریخ 12/08/1395 به شماره ثبت 16527 به شناسه ملی 140062XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:اجرا ونصب و راه اندازی و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی-حرارتی وبرودتی- و کلیه پروژه های برق صنعتی- مخابرات- آسانسو وپله برقی وانجام کلیه خدمات عمومی.شرکت درنمایشگاههای داخلی ی خارجی-اخذ نمایندگی ازشخصیتهای حقوقی وحقیقی درداخل وخارج از کشور.اخذ واعطای وام و تسهیلات ریالی وارزی ازموسسات اعتباری و بانکها-شرکت در مزایدات ومناقصات.کلیه فعالیتها پس ازاخذ مجوزهای لازم.ضمنا" ثبت موضوع فوق الذکر به منزله ثبت وصدورپروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی شرکت:یزد-بلوارشهید صدوقی- کوچه شهید وطن خواه-کوچه 13 -پلاک 139 -کدپستی 891698XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 104 مورخ 26/7/95 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهید صدوقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آسیه زحمت کش سردوراهی به سمت نایب رییس هییت مدیره بشماره ملی 443180XXXX وعلی اکبرزحمت کش به سمت عضو هییت مدیره بشماره ملی 443210XXXX و وحید روحی به سمت رییس هییت مدیره مدیرعامل بشماره ملی 443167XXXX همگی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل :آقای مجید مصون به شماره ملی 443158XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای مجید نژاداکبری به شماره ملی 443171XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950812XXXX63483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی