اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 423618

شناسه ملی: 10320747550

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1387976968

آدرس: شهر تهران تهرانسر اول بلوار گلها مجتمع دلتا ط 4 واحد 4

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا صیادیان به کد ملی 007075XXXX و آقای امین محرم پور شربیانی به کد ملی 007886XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ آقای علی اصغر نعیمی ترشیزی به کد ملی 005156XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره، خانم مینو نام خواه سرکندی به کد ملی 003680XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره، آقای حسام حضوری به کد ملی 007030XXXX به سمت عضو هییت مدیره، به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971026XXXX47620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: آقای علی اصغر نعیمی ترشیزی به کد ملی: 005156XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره خانم مینو نام خواه سرکندی به کد ملی: 003680XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسام حضوری به کد ملی: 007030XXXX بسمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است آقای سیدکاظم سیدحسینی به کد ملی: 005069XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای امین محرم پور شربیانی به کد ملی: 78867150 00 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. پ 950312XXXX83534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانسر اول بلوار گلها مجتمع دلتا ط 4 واحد 4 کدپستی 138797XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 1/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1656284 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدکاظم سیدحسینی به شماره ملی 005069XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای امین محرم پورشربیانی به شماره ملی 007886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/6/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر نعیمی ترشیزی به شماره ملی 005156XXXX و خانم مینو نام خواه سرکندی به شماره ملی 003680XXXX و آقای حسام حضوری به شماره ملی 007030XXXX تا تاریخ 25/6/1393 4 ـ. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر نعیمی ترشیزی به شماره ملی 005156XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینو نام خواه سرکندی به شماره ملی 003680XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسام حضوری به شماره ملی 007030XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر نعیمی ترشیزی به شماره ملی 005156XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ مهرآباد جنوبی 45 متری زرند ایستگاه حسینی پلاک 391 کدپستی 138491XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی