اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 151530

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/19:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

2,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره به شماره 42334 ت 32 مورخ 27/10/85 تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محسن لیاقت بسمت رییس هییت مدیره و آقای امید فرهنگیان مرندی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سامان سلیمانی جوان بسمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سامان سلیمانی جوان و امید فرهنگیان مرندی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در این شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/300/2 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای محسن لیاقت به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم اختر ریاضت به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سامان سلیمانی جوان فرزند عزیز به ش.ش 4101 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/150 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای امید فرهنگیان مرندی فرزند محمدتقی به ش.ش 489 صادره از گرمسار با پرداخت مبلغ 000/150 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/300/2 ریال افزایش یافت امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی