اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2869

شناسه ملی: 14006495288

تاریخ ثبت: 1395/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/10/25

کد پستی: 9971777881

آدرس: منطقه آزاد چابهار پیکره هفتم صنعتی قطعه زمین شماره 9 D 4 سوله های شماره 6 و 4

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/28:

20,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 15/10/1397 شرکت مزبور که در تاریخ 17/10/1397 تحت شماره 9927 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ـ آقای حمیدرضا مظفری با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. ـ خانم مرضیه مله سرخه ئی با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. ـ سرمایه شرکت با توجه به دریافتی های مذکور از مبلغ 20,000,000 ریال به 10,000,000 ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ـ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: خانم نازلر آقائی و آقای حسین بینائی هر کدام به تنهائی دارنده 5,000,000 ریال از کل سهم الشرکه را دارا می باشند. ش971017XXXX70847 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 28/09/1397 شرکت مزبور که در تاریخ 12/10/1397 تحت شماره 9904 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ـ آقای حسین بینائی با پرداخت مبلغ 5,000,000ریال به صندوق شرکت ، جزء شرکاء شرکت قرار گرفت. ـ خانم نازلر آقائی با پرداخت مبلغ 5,000,000ریال به صندوق شرکت ، جزء شرکاء شرکت قرار گرفت. ـ سرمایه شرکت با توجه به پرداختی مذکور از مبلغ 10,000,000 ریال به 20,000,000 ریال افزایش که 100% آن طی گواهی بانکی شماره 1019/97/1670 مورخ 10/10/1397 پرداخت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ـ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: آقایان حمید رضا مظفری و حسین بینائی و خانمها مرضیه مله سرخ ئی و نازلر آقائی هر کدام به تنهائی دارنده 5,000,000ریال از کل سهم الشرکه را دارا می باشند. ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: خانم نازلر آقائی به کدملی378150XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین بینائی به کدملی 572989XXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی،قراردادهاوعقوداسلامی ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش971013XXXX60988 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/27 شرکت مزبور که در تاریخ 1396/07/30 تحت شماره 7104 به این واحد ثبتی ارایه شده است،تغییرات ذیل اتخاذ گردید: - کدپستی:کدپستی شرکت از 997177XXXX به 997177XXXX تغییر و بدین ترتیب ماده 3 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ش 960801XXXX72971 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/21 شرکت مذکور که در تاریخ 1396/01/27 تحت شماره 6443 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات ذیل به عمل آمد: ـ آقای میثم محمدی با دریافت مبلغ 5 , 000 , 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. ـ خانم مریم محمدی با دریافت مبلغ 5 , 000 , 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. ـ سرمایه شرکت: با توجه به دریافتی های مذکور سرمایه شرکت از مبلغ 20 , 000 , 000 (بیست میلیون)ریال به مبلغ 10/000/000 (ده میلیون) ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: آقای حمیدرضا مظفری و خانم مرضیه مله سرخه یی هرکدام به تنهایی دارنده 50 % ( پنجاه درصد) از کل سهم الشرکه معادل 5 , 000 , 000 ریال را دارا می باشند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 960127XXXX32280 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1395/12/17 شرکت مذکور که در تاریخ 1395/12/24 تحت شماره 5967 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات ذیل به عمل آمد: ـ آقای حمیدرضا مظفری با پرداخت مبلغ 5 , 000 , 000 ریال به صندوق شرکت جز شرکا شرکت قرار گرفت. ـ خانم مرضیه مله سرخویی با پرداخت مبلغ 5 , 000 , 000 ریال به صندوق شرکت جز شرکا شرکت قرار گرفت. ـ سرمایه شرکت: با توجه به پرداختی مذکور سرمایه شرکت از مبلغ 10 , 000 , 000 (ده میلیون)ریال به مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون) ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: آقایان میثم محمدی وحمیدرضا مظفری و خانمها مریم محمدی و مرضیه مله سرخویی هرکدام به تنهایی دارنده 25 % ( بیست و پنج درصد) از کل سهم الشرکه معادل 5 , 000 , 000 ریال را دارا می باشند. ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم مرضیه مله سرخویی به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمید رضا مظفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی،قراردادهاوعقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار ش 960127XXXX21313 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مزبورکه در تاریخ 1395/10/25 تحت شماره 2869 در دفترثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده ودرهمان تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجازپلاستیکی، مواد اولیه پلیمری، ماشین آلات ـ تولید ـ عرضه ـ اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قوانین ومقررات منطقه آزاد چابهار. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار ـ پیکره هفتم صنعتی ـ قطعه زمین شماره 9 ـ D 4 (سوله های شماره 6 و 4 )کدپستی: 997177XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10 , 000 , 000 (ده میلیون) ریال نقدی می باشد که 35 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 456 مورخ 1395/10/22 به شماره حساب 167030XXXX701 نزد بانک سپه شعبه منطقه آزاد چابهارپرداخت گردیده و مابقی در تعهد شرکا شرکت می باشد. 5 ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: آقای میثم محمدی و خانم مریم محمدی هرکدام به تنهایی دارنده 50 % (پنجاه درصد) از کل سهم الشرکه معادل 5 , 000 , 000 ریال را دارا می باشند. 6 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم مریم محمدی به سمت رییس هییت مدیره، آقای میثم محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951025XXXX97534 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی