اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 424903

شناسه ملی: 10320766052

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

1,500,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی نوروزی کاروانسرایی به شماره ملی 008375XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 1500000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: صدیقه یوسف زاده حسنلویی به شماره ملی 290013XXXX دارنده 500000 ریال مهیار خوش کامه به شماره ملی 008181XXXX دارنده 500000 ریال پ 950117XXXX69924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهیار خوش کامه به شماره ملی 008181XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره صدیقه یوسف زاده حسنلویی به شماره ملی 290013XXXX رییس هییت مدیره محمد محمدی به شماره ملی 644939XXXX عضو هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. کلیه ی اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 950117XXXX91646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدیقه یوسف زاده حسنلویی شماره ملی 290013XXXX با پرداخت 500000 ریا ل به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: صدیقه یوسف زاده حسنلویی به شماره ملی 290013XXXX دارنده 500000 ریال مهیار خوش کامه به شماره ملی 008181XXXX دارنده 500000 ریال هادی نوروزی کاروانسرایی به شماره ملی 008375XXXX دارنده 500000 ریال و سرمایه شرکت از 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح یافت. پ 950117XXXX05832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1735687 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 8/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیرا نوروزی کاروانسرایی به شماره ملی 138197XXXX ومهیار خوش کامه لنگرودی به شماره ملی 008181XXXX و محمد محمدی به شماره ملی 644939XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 1735683 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهیار خوش کامه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سمیرا نوروزی کاروانسرایی به سمت رییس هییت مدیره و محمد محمدی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1735692 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی