اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 92

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 15/2/84 شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات زیر بعمل آمده 1 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای محمد مددی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رزمی مددی به سمت نایب رییس و آقای حیدر مددی به سمت مدیرعامل و آقای عباس اسد روز به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار بانکی با امضا حیدر مددی و مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 - آقای ناصر ملکی و خلیل برقی نژاد به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. رییس ثبت دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی