اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 365

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

به استناد صورتجلسات مجمع عمو می عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 18/2/93 شرکت تولیدی و صنعتی قدس ملایر تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید. 1 ـ صورتهای مالی سال 1392 به تصویب رسید. 2 ـ آقای سید مرتضی سیدین خراسانی و سید مهدی سیدین خراسانی و اعظم کولیوند سالوکی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 3 ـ آقای مجید راعی به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدین خراسانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: اعظم کولیوند سالوکی به سمت رییس هییت مدیره و سید مهدی سیدین خراسانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مرتضی سیدین خراسانی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1830709 رییس اداره ثبت اسناد املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله آگهی شماره 7885 18/3/90 به شرح ذیل اصلاح می گردد 1 بند یک آگهی اختیارات هییت مدیره ماده 40 اساسنامه به مدیر عامل شرکت تفویض گردید رییس اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئتمدیره مورخه 23/11/87 شرکت تولیدی و صنعتی قدس ملایر تحت شماره365 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1ـ اعضاء هیئتمدیره: آقای سیدمرتضی سیدینخراسانی، خانم اعظم کولیوند و آقای سیدمهدی سیدینخراسانی به سمت اعضای هیئتمدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای سیدمرتضی سیدینخراسانی به سمت مدیرعامل و خانم اعظم کولیوند به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای سیدمهدی سیدنخراسانی به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت2 سال انتخاب و مقرر گردید اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء سید مرتضی سیدینخراسانی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت و نامههای عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 3ـ بازرسان: آقای مجید راعی به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد سیدینخراسانی به سمت بازرس علیالبدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 4ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/13:

بنا به درخواست شماره 85121 تاریخ 22/6/85 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/85 شرکت تولیدی و صنعتی قدس ملایر ( سهامی خاص) تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. 2 سهامداران شرکت: آقایان سیدمرتضی سیدین خراسانی دارای 60 سهم و سیدمهدی سیدین خراسانی دارای 10 سهم و خانم اعظم کولیوند دارای 30 سهم از کل یکصد سهم شرکت می باشند. 3 مدیران و دارندگان حق امضا: خانم اعظم کولیوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمرتضی سیدین خراسانی به سمت مدیر عامل و آقای سیدمهدی سیدین خراسانی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و ... و کلیه نامه های عادی شرکت با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 بازرس شرکت: آقای مجید راعی به عنوان بازرس اصلی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. 5 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی را جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی