اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بزرگراه رسالت بنی هاشم جنوبی ک صالحی بن بست سیاوش

تاریخ تاسیس: 1386/09/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 20/9/1386 تحت شماره 21954 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاههای خانواده شهرداری و کمسیونهای آن بویژه کمیسیون های ماده پنج دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن هییدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران بزرگراه رسالت بنی هاشم جنوبی ک صالحی بن بست سیاوش پ 42 زنگ اول 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم وجیهه کریمی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی