اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 4079

شناسه ملی: 10380665331

تاریخ ثبت: 1392/09/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار شفا بین شفا 21 و 23

تاریخ تاسیس: 1392/09/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

موسسه فوق در تاریخ 13/9/92 شماره ثبت 4079 شناسه ملی 103806XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 13/9/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: انجام کلیه امور وکالت و مشاوره و داوری و حکمیت حقوقی در دعاوی کیفری حقوقی خانواده پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار شفا بین شفا 21 و 23 پلاک 144 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای محمد مالوف به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای سید رضا محمود زاده سیستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علیرضا جلالی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مسعود صالحی به سمت عضو هییت مدیره. 55 خانم الهام درودی به سمت عضو هییت مدیره. 65 خانم الهام درودی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک الهام درودی و محمد مالوف همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 201610XXXX118997XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی