اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3958

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/19:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/10/86 شرکت تعاونی 2506 خدمات صوتی و تصویری به شماره ثبت 3958 و به استناد نامه 8066/41 مورخ 18/10/86 اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 18/10/86 به این اداره واصل گردید، تغییرات ذیل صورت گرفت. 1 - آقای مرزبان وحیدی نژاد به سمت رییس و صغری نظری به سمت نایب رییس و سید محمد شفیع محمدی به سمت منشی هییت مدیره و گردآفرین کفایی به سمت عضو علی البدل و ابراهیم آذر به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و سید محمد شفیع محمدی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل: سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مرزبان وحیدی نژاد (رییس هییت مدیره) به اتفاق سید محمد شفیع محمدی ( مدیر عامل ) همراه با مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای سید محمد شفیع محمدی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 - توران محمدی به سمت بازرس اصلی و مهرانگیز محمدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی