اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 139

شناسه ملی: 10861686166

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

36,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

30,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال های 1397 به تصویب مجمع رسید. ش 981128XXXX18426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله امینیان به کد ملی 457920XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امین امینیان به کد ملی 457933XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981128XXXX41152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980127XXXX62621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عبداله امینیان به کد ملی 457920XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امین امینیان به کد ملی 457933XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980127XXXX19796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره عبارتند 1 ـ آقای غلام عسکر بهزاد به کد ملی 146275XXXX بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ خانم شهین ولی زاده جابلو به کد ملی 146267XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای مهرداد بهزاد به کد ملی 208088XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. صاحبان مجاز امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال های 1395 و 1396 به تصویب مجمع رسید. ش 980127XXXX47677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال به 36XXXXXXXX0 ریال منقسم به 36000 سهم 1000000 ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951223XXXX05506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای 1393 و 1394 به تصویب مجمع رسید. ش 950420XXXX69994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلام عسکر بهزاد به کد ملی 146275XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای نوربخش بهزاد به کد ملی 146275XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبداله امینیان به کد ملی 457920XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای امین امینیان به کد ملی 457933XXXX بسمت عضو هییت مدیره خانم شهین ولی زاده جابلو به کد ملی 146267XXXX بسمت عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد واوراق بهاداروتعهد آورشرکت ازقبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واسنادعادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950420XXXX11676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند: ـ آقای غلام عسکر بهزاد به کد ملی 146275XXXX ـ آقای نوربخش بهزاد به کد ملی 146275XXXX ـ آقای عبداله امینیان به کد ملی 457920XXXX ـ آقای امین امینیان به کد ملی 457933XXXX ـ خانم شهین ولی زاده جابلو به کد ملی 146267XXXX همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند ومجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هییت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. خانم ملاحت صادقیان به شماره ملی 457001XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ملوک مجاهد به شماره ملی 457006XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950420XXXX35824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بانی به کد ملی 457947XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم ملوک مجاهد به کد ملی 457006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 940728XXXX35572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 504XXXX000 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 30000 سهم یک میلیون ریالی بانام از محل نقدی طی گواهی 562/2901/12 مورخه 13/7/94 بانک صادرات شعبه فردوسی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش 940728XXXX96438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به صورتجلسات عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 26/5/84 و هییت مدیره مورخه 26/5/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردد: 1 - انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هییت مدیره حسن جعفری به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت دو سال، سید کمال حسینی به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال، عبداله امینیان به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال منصوب گردیدند و سید محمد علی ابوالحسنی و حسن امینیان به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال منصوب شدند. 2 - صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس و مهر شرکت و اسناد عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - انتخاب بازرسان: سید حبیب حسینی به عنوان بازرس اصلی و مهری حسینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار پیام استان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 – تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 83 به تصویب رسید. سرپرست ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده وهییت مدیره مورخه 25/4/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ نقل وانتقال سهام: آقای غلامرضا جامعی دارای نه سهم با واگذاری تمامی سهام خود به نسبت دوسهم به آقای سیدمحمدعلی میرابوالحسنی و چهارسهم به آقای سیدکمال حسینی و سه سهم به خانم مهری حسینی و آقای محمدتقی جامعی داری پنج سهم با واگذاری تمامی سهام خود به نسبت دو سهم به آقای حسن جعفری و سه سهم به آقای حسن امینیان از عضویت شرکت خارج گردیدند و سهام هریک از افراد منتقل الیه بشرح آتی افزایش پیدانمود. 2 ـ تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 81 بتصویب رسید. 3 ـ انتخاب اعضا هییت مدیره: آقایان حسن جعفری وعبداله امینیان و سیدکمال حسینی و سیدمحمدعلی میرابوالحسنی وحسن امینیان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال منصوب گردیدند. 4 ـ انتخاب مدیران: آقای حسن جعفری به عنوان رییس هییت مدیره و سیدکمال حسینی به عنوان نایب رییس و عبداله امینیان به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال منصوب گردیدند. 5 ـ صاحبان مجازامضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی باامضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان نایب رییس همراه بامهرشرکت واسناد عادی باامضا مدیرعامل ومهرشرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ انتخاب بازرسان: آقای سیدحبیب حسینی به عنوان بازرس اصلی و خانم مهری حسینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال منصوب گردیدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیام استان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 ـ سهامداران ومیزان سهام هریک: خانم طاهره کامور دارای سه سهم و خانمها مریم و سارا و ستاره همگی امینیان هریک دارای سه سهم و آقای سروش امینیان دارای شش سهم وآقای عبداله امینیان دارای هجده سهم و آقای حسن امینیان دارای سیزده سهم و سیدحبیب اله حسینی دارای بیست سهم و آقای سیدکمال حسینی دارای چهارده سهم وخانم مهری حسینی دارای سیزده سهم و سیدمحمدعلی میرابوالحسنی دارای دوازده سهم وحسن جعفری دارای دوازده سهم ازکل یکصدو بیست سهم را دارا می باشند. رییس ثبت اسناد دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی