اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3135

شناسه ملی: 10530157011

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 980906XXXX16388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدهادی حسام 229588XXXX و حبیب گل پیچ زاده 229663XXXX و سیدمحمود موسوی 515982XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار تماشا چاپ شیراز برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980906XXXX41952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب گل پیچ زاده به کد ملی 229663XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدهادی حسام به کد ملی 229588XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمود موسوی به کد ملی 515982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ش 980906XXXX99106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ طبق مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نقل وانتقال سهام از امور داخلی شرکتهای سهامی می باشد از موارد صدور اگهی نمی باشد. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980125XXXX73338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدهادی حسام 229588XXXX و حبیب گل پیچ زاده 229663XXXX و سیدمحمود موسوی 515982XXXX و شهاب الدین گل پیچ زاده 229809XXXX و حسام الدین گل پیچ زاده 229834XXXX برای مدت دو سال به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ فاطمه صالحی 229138XXXX به عنوان بازرس اصلی و مینا رییسی 184019XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ تراز نامه سود و زیان منتهی به سال 95 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980125XXXX59476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدهادی حسام به سمت رییس هییت مدیره و سیدمحمود موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب گل پیچ زاده به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و شهاب الدین گل پیچ زاده به سمت عضو هییت مدیره و حسام الدین گل پیچ زاده به سمت عضو هییت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآوربانکی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980125XXXX34318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی