اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 810

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/86 موسسه مزبور خانم زهرا فانی و آقای مهدی غفوریان ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و آقایان حسین سهامی مقدم و محمدرضا نصرالله زاده و علی صحتی و حسن ملایی و کاظم عصارنیا به سمت اعضای اصلی هییت مدیره اسماعیل مسعودی پور و حسن بهمنش به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/4/86 آقای حسین سهامی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا نصرالله زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کاظم عصارنیا به سمت خزانه دار و منشی هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و خزانه دار به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی