اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 389697

شناسه ملی: 10320395712

تاریخ ثبت: 1389/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تصفیه به نشانی تهران خ لواسانی غربی شماره 112

کد پستی: 1937744751

تاریخ تاسیس: 1389/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/18:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل و خانم مریم حاجی شریف با کد ملی 004055XXXX00 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی: تهران، خ لواسانی غربی، شماره 112 ، کدپستی 193774XXXX می باشد. پ 1726096 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 22/12/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی 216120XXXX و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت 270966 با نمایندگی آقای پییرفرانسوا هسلر و شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت 58122 با نمایندگی آقای علی نجفی تا تاریخ 22/12/1393/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1391 به تصویب رسید. در تاریخ 25/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1659553 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی 216120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص با نمایندگی آقای پییرفرانسوا هسلر به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی نجفی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم حاجی شریف به شماره ملی 004552XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 22/12/1393/2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره تواما و با مهر شرکت و یا با دو امضا از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق و نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 25/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1659547 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ لواسانی غربی پ 112 و 114 ساختمان اسپندار کدپستی 193983XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 21/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/01/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 04/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 14/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/8/1389 تحت شماره 389697 و شناسه ملی 103203XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/8/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان صنایع جنبی وابسته به آن تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک خاک رس سنگ گچ سنگ آهن و سیلیس پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت در شرکتهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف شرکت انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز صدور کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان شرکتهایی که به نحوی از انحنا در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدماتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهران خ شهید کلاهدوز پلاک 289 طبقه 5 کدپستی 193983XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 100/000/000 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 1/000 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 45/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21089131 مورخ 27/7/1389 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 شرکت شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره 270966 با نمایندگی آقای پیپر فرانسواز هسلر به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی 216120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت 58122 با نمایندگی آقای علی نجفی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای روزبه شیخها به شماره ملی 007095XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چک بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره انجام خواهد شد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمد نبی داهی به شماره ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی