اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 355838

شناسه ملی: 10104023694

تاریخ ثبت: 1388/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1584784616

آدرس: تصفیه تهران خ کریم خان زند بین ایرانشهر و خردمند پ 130 ط 3

تاریخ تاسیس: 1388/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/25:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سید محمد سیدرضای زرباف به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ کریم خان زند بین ایرانشهر و خردمند پ 130 ط 3 کدپستی 158478XXXX می باشد. در تاریخ 4/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1636144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی دارویی آرایشی بهداشتی آزمایشگاهی واردات داروهای خاص فوریتی تک نسخه ای پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های تولیدی و بازرگانی ایجاد شعب و مراکز فعالیتهای مربوطه اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر دارویی و غیردارویی داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به اشخاص یا شرکتهای معتبر داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده های بخشهای دولتی و خصوصی و بین المللی اخذ وام و جذب سرمایه های خارجی و انجام کلیه امور مجازی که به نحوی تجارب محسوب می شود. در تاریخ 19/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به "کیمیا تسنیم" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 19/2/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/5/1390 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد سیدرضای زرباف و آقای حمیدرضا زرین راد و آقای علیرضا بهشادفر و آقای سید علی سیدرضای زرباف تا تاریخ 25/5/1390/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد سیدرضای زرباف به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا زرین راد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا بهشادفر به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علی سیدرضای زرباف به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بهشادفر به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 5/2/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/26:

شرکت فوق در تاریخ 25/5/1388 تحت شماره 355838 و شناسه ملی 101040XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: واردات داروهای خاص فوریتی و تک نسخه ای پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح واردات تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی صادرات کلیه اقلام مجاز در خصوص موضوع شرکت اخذ وام و جذب سرمایه های خارجی در خصوص موضوع گفته شده اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و یا خارجی ایجاد دفاتر فروش یا شعب نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور تاسیس شرکتهای اقماری و یا مشارکت با سایر گروههای تولیدی یا بازرگانی و انجام کلیه امور مجازی که به نحوی تجارت محسوب می گردد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند شماره 130 ط 3/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1013509 مورخ 20/5/1388 نزد بانک سرمایه شعبه کریم خان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سیدمحمد سیدرضای زرباف به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حمیدرضا زرین راد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سیدمحسن یوسف بیک به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سیدعلی سیدرضای زرباف به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای سیدمحسن یوسف بیک به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا سیدمحمد سیدرضای زرباف و سیدمحسن یوسف بیک متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا سیدمحمد سیدرضای زرباف یا سیدمحسن یوسف بیک همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای حمید حاج فرج اله دباغ به عنوان بازرس اصلی 28 خانم زهرا جعفری نیا به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی