اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30612

شناسه ملی: 10530427532

تاریخ ثبت: 1389/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/12:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی دوکوهکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم دوکوهکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن دوکوهکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوکوهکی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مشترک علی دوکوهکی و محسن دوکوهکی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 12/5/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/18:

شرکت فوق در تاریخ 16/06/89 تحت شماره 30612 و شناسه ملی 105304XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/06/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی، اجرا، نظارت پروژه های مسکونی، تجاری، اداری، معماری و دکوراسیون داخلی نما و پوشه های ساختمانی، امور تاسیس اتی شامل شبکه های برق آب گاز و مکانیک، نقشه برداری و نقشه کشی، نورپردازی اماکن مسکونی تجاری تفریحی اداری، واردات و صادرات کالاهای مجاز، امور خدماتی شامل تنظیفات، حفظ و نگهداری فضای سبز و ایجاد آن، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، تامین ماشین آلات سبک و سنگین جهت راهسازی و ارگانها و موسسات دولتی و شخصی، طبخ و توزیع مواد غذایی و تشریفات مجالس و جشن ها و شرکتهای خصوصی و دولتی در رابطه با موضوع شرکت مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس شهر شیراز دوکوهک خیابان اصلی جنب پل هوایی. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 192/57260/54 مورخ 14/6/89 نزد بانک تجارت شعبه شهرک گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محسن دوکوهکی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای قاسم دوکوهکی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی دوکوهکی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علی دوکوهکی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا علی دوکوهکی به اتفاق محسن دوکوهکی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا علی دوکوهکی و محسن دوکوهکی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی رضایی حسین آبادی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای حسین دوکوهکی به عنوان بازرس علی البدل. ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی