اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1699

شناسه ملی: 10700086630

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1395 و تاییدیه شماره 2394/2702/96 مورخه 09/08/96 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان گنبد کاووس در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: آقای دوست محمد غراوی به کد ملی 531952XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مرزنشینان مراوه تپه و آقای سیدنورالدین موسوی به کد ملی 224890XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی گلشن بندرگز و آقای تاج محمد کر به کد ملی 628954XXXX به سمت منشی هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مرزنشینان دهستان جعفربای شرقی و آقای خدر دانشفر به کد ملی 223978XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مرزنشینان شهرستان ترکمن و آقای عبدالرحیم تیم پرور به کد ملی 203126XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مرزنشینان هوتن گنبد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای خدای وردی پردار به کد ملی 628973XXXX بسمت مدیرعامل شرکت تعاونی به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای خدای وردی پردار مدیرعامل و آقای دوست محمد غراوی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مرزنشینان مراوه تپه رییس هییت مدیره و در غیاب وی با امضا آقای سیدنورالدین موسوی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی گلشن بندرگز نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد و نامه های عادی با امضای آقای خدای وردی پردار مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960827XXXX04873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1395 و تاییدیه شماره 2394/2702/96 مورخه 09/08/96 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان گنبد کاووس در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: مرزنشینان مراوه تپه به کد ملی 107000XXXX2 ومرزنشینان گلشن بندرگزبه کد ملی 108618XXXX0 وخدمات بازرگانی مرزنشینان دهستان جعفربای شرقی به کد ملی 107000XXXX9 و مرزنشینان شهرستان ترکمن به کد ملی 107000XXXX8 وخدمات بازرگانی مرزنشینان هوتن گنبد به کد ملی 108620XXXX3 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وخدماتی مرزنشینان گمیشان به کد ملی 109802XXXX0 ومرزنشینان صحرای وشمگیر گلستان به کد ملی 107000XXXX8 ومرزنشینان داشلی برون گنبد کاوس به کد ملی 140001XXXX9 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند آقایان عاشرمحمد بادوام تاتار به کد ملی 203135XXXX و محمدباقر منوچهری به کد ملی 224901XXXX وعلیرضا وکیلی نورمحمد به کد ملی 094242XXXX به عنوان بازرسان اصلی و خانم نسیمه میری به کد ملی 211011XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960827XXXX45486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی