اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11525

شناسه ملی: 10840089671

تاریخ ثبت: 1389/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/28:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/1/89 تحت شماره 11525 و شناسه ملی 108400XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/1/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اقدام به فعالیت در زمینه واردات و صادرات دارو و لوازم بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی و غیره، خرید و فروش کلیه اقلام دارویی، بهداشتی، آرایشی، تجهیزات پزشکی و پخش آن در سراسر کشور و بقیه بشرح ماده 2 اساسنامه ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ شهر یزد بلوار امامزاده جعفر خیابان مصلی شماره 24 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به یکصد سهم 000/50 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/4108 مورخ 18/1/89 نزد بانک صادرات شعبه چهارراه مهدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن فهیم ریوف بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم بی بی محبوبه اهل سعادت بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم خدیجه فلاحتی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای عبدالرضا رشیدی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای عبدالرضا رشیدی بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمود تاج فرد به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای کاظم الوان فروش به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی