اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 502803

شناسه ملی: 14006430744

تاریخ ثبت: 1395/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1456714357

آدرس: تصفیه تهران ستارخان خیابان شادمهر غفار پور گل ریز پلاک 17 طبقه 1 به

تاریخ تاسیس: 1395/10/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای باب اله بابازاده هتکه لویی به کد ملی 577983XXXX به سمت مدیر تصفیه و نشانی محل تصفیه: تهران ستارخان خیابان شادمهر غفار پور گل ریز پلاک 17 طبقه 1 به کدپستی 145671XXXX می باشد. پ 960420XXXX76422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرشاد بابازاده هتکه لویی به شماره ملی 001131XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای باب اله بابازاده هتکه لویی به شماره ملی 577983XXXX (خارج از شرکا) به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید احمد هدایتی هتکه لویی بشماره کد ملی 577998XXXX (خارج از شرکا و خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل منفردا" همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ 951221XXXX82874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشاد بابازاده هتکه لویی به شماره ملی 001131XXXX و باب اله بابازاده هتکه لویی به شماره ملی 577983XXXX (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 951204XXXX14152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود رعد فیدار پاسارگاد درتاریخ 01/10/1395 به شماره ثبت 502803 به شناسه ملی 140064XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت شرکت: ارایه کلیه خدمات پیمانکاری برق و تاسیسات و روشنایی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان شادمهر کوچه غفار پور گل ریز پلاک 17 طبقه 1 کدپستی 145671XXXX کدپستی 145671XXXX سرمایه شرکت: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای فرشاد بابازاده هتکه لویی دارنده 990000 ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه قلی پور دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای فرشاد بابازاده هتکه لویی به شماره ملی 001131XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل وخانم فاطمه قلی پور به شماره ملی 577974XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمی باشد. پ 951001XXXX30380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی