اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4368

شناسه ملی: 10760316422

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس بشماره 5630/03 ـ 15/2/1389 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/6/1391 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ آقایان نیما رضایی روشن، جواد رضایی روشن و بهروز رنجبر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانمها شهربانو ابراهیم نیاروشن و فرزوان کوچک زاده به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 22/6/1391 آقای جواد رضایی روشن به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای نیما رضایی روشن به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز رنجبر به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل (چک ـ سفته ـ بروات) و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا جواد رضایی روشن (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی