اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12743

شناسه ملی: 14006025637

تاریخ ثبت: 1395/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5614894678

آدرس: اردبیل ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه احمدی ، پلاک 21 ،

تاریخ تاسیس: 1395/05/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/09:

1,350,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشی شیخ احمد کد ملی 146216XXXX و حسین طیبی کد ملی 206332XXXX و مصیب فاخته قلعه جوق کد ملی 206332XXXX به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ش 980412XXXX68863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای علی بخشی شیخ احمد به سمت رییس هییت مدیره 2 . آقای مصیب فاخته قلعه جوق به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . آقای حسین طیبی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت 2 سال انتخاب شدند همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضای آقای علی بخشی شیخ احمد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980412XXXX39463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای جواد بخشی شیخ احمد به سمت رییس هییت مدیره 2 . خانم مرضیه نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . آقای حسین طیبی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره • برای مدت 2 سال انتخاب و همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری مشترکاً با امضای خانم مرضیه نظری و آقای جواد بخشی شیخ احمد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980329XXXX72214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 الف) مرضیه نظری کد ملی 146729XXXX و حسین طیبی کد ملی 206332XXXX و جواد بخشی شیخ احمد کد ملی 146620XXXX به سمت اعضای اصلی برای مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب و. ب) روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ج) بازرسان شرکت: آقای فیروز قلی زاده شیخ احمد به کد ملی 146633XXXX و سجاد قهرمانزاده به کد ملی 166004XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش 980329XXXX74756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی بانکی شماره 273/4335 مورخ 07/11/95 نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش اردبیل توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 951113XXXX76631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1 , 000 , 000 ریال به مبلغ 1 , 350 , 000 ریال منقسم به 135 سهم 10 , 000 ریالی با نام که مبلغ 350 , 000 ریال برابر گواهی شماره 4335 , 272 مورخه 07/11/1395 به حسابه شماره 010963XXXX006 نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش اردبیل واریز گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951113XXXX51782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مرضیه نظری کد ملی 146729XXXX ، حسین طیبی کد ملی 206332XXXX و جواد بخشی شیخ احمد کد ملی 146620XXXX به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951113XXXX84949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جواد بخشی شیخ احمد به سمت رییس هییت مدیره، خانم مرضیه نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین طیبی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری مشترکاً با امضای خانم مرضیه نظری و آقای جواد بخشی شیخ احمد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951113XXXX34560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از آدرس قبلی: اردبیل، خیابان شهید بهشتی، کوچه احمدی، پلاک 21 ، کدپستی: 561489XXXX به آدرس جدید: اردبیل، خیابان شهید بهشتی، کوچه احمدی، پلاک 41 ، کدپستی: 561489XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 951005XXXX96453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به آرمان بخش بلوط تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950909XXXX20337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرضیه نظری کد ملی 146729XXXX و حسین طیبی کد ملی 206332XXXX و سپیده چوبه کد ملی 161009XXXX به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب وروزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ش 950818XXXX11214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :. خانم مرضیه نظری به سمت رییس هییت مدیره. خانم سپیده چوبه به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حسین طیبی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره • برای بقیه مدت 2 سال انتخاب وهمچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری منفرداً با امضای خانم مرضیه نظری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد • ش 950818XXXX62143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ و فولاد بتن چشمه های بهشتی سبلان درتاریخ 03/05/1395 به شماره ثبت 12743 به شناسه ملی 140060XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ساختمانی، راه، ابنیه، آبرسانی، تاسیسات آبی، تاسیسات مکانیکی خطوط لوله انتقال نقشه برداری ـ طرح و محاسبه ساختمانهای بتنی و فولادی، عایقکاری گرم و سند بلاست کلیه لوله های فلزی آبرسانی، ایجاد شعب در کلیه شهرستانها، طراحی شبکه آبرسانی شهری و بین شهری ـ طراحی و اجرای فاضلاب صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح پس از اخذ مجوز از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل خیابان شهید بهشتی کوچه شهید احمدی پلاک 21 کدپستی 561489XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 189/4335 مورخ 20/3/95 نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:.آقای علی بخشی به کد ملی 146216XXXX به عنوان رییس هییت مدیره.خانم مرضیه نظری به کد ملی 146729XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره.آقای مصطفی بخشی به کد ملی 146746XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیروز قلی زاده شیخ احمد به شماره ملی 146633XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای سجاد قهرمانزاده به شماره ملی 166004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950503XXXX44295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی