اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 333374

شناسه ملی: 10103708441

تاریخ ثبت: 1387/07/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/03

آدرس: استان تهران شهر تهران خ میرزای شیرازی بعد از کوچه هفدهم جنب بانک ملت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/03:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا کاوسی به شماره ملی 004155XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر لولاچی به شماره ملی 004182XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/4/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم گلاله مراد به شماره ملی 005148XXXX و خانم فیروزه حریری به شماره ملی 004953XXXX و آقای سالار معینی کرمانشاهی به شماره ملی 007486XXXX و آقای کورش صمیمی داریوش به شماره ملی 005082XXXX تا تاریخ 14/4/92 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم گلاله مراد به شماره ملی 005148XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فیروزه حریری به شماره ملی 004953XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سالار معینی کرمانشاهی به شماره ملی 007486XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کورش صمیمی داریوش به شماره ملی 005082XXXX به به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی مشهدی محمد به شماره ملی 007290XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 14/4/92 . 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/5/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/13:

شرکت فوق در تاریخ 3/7/1387 تحت شماره 333374 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه خدمات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و بخش خصوصی و دولتی و نیز برگزاری نمایشگاه بین المللی کالا در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار و ضمانت نامه از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خ میرزای شیرازی بعد از کوچه هفدهم جنب بانک ملت پ 177 ط دوم واحد 4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 5000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 5000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3276302 مورخ 20/6/1387 نزد بانک ملت شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم گلاله مراد به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم فیروزه حریری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سالار معینی کرمانشاهی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای کوروش صمیمی داریوش به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای سالار معینی کرمانشاهی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق و مکاتبات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای علیرضا کاوسی به عنوان بازرس اصلی 22 آقای جهانگیر لولاچی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی