اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 267

شناسه ملی: 14004301081

تاریخ ثبت: 1393/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/05/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/21:

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه ثبت موسسه فوق الذکر که در تاریخ 15/5/93 شماره ثبت 267 شناسه ملی 140043XXXX1 دفتر ثبت موسسات سیرجان بثبت رسیده: 1 ـ موضوع موسسه: آموزش قرآن در سطوح مختلف ـ وعظ و خطابه ـ مدیحه سرایی و مرثیه خوانی. 2 ـ مرکز اصلی: سیرجان، خیابان غفاری، خیابان علمدار کربلا (ع)، تلفن 4232649 . 3 ـ آقایان محمدرضا رضایی ش ملی 307161XXXX بسمت مسیول هییت و مجتبی دیانی ش ملی 307177XXXX بسمت روحانی هییت و خانم رقیه رضایی ش ملی 306022XXXX به عنوان مربی قرآن و آقای رحمان حاتمی ش ملی 303170XXXX به عنوان مداح هییت و همچنین آقایان خداداد رضایی ش ملی 307048XXXX و محمد عسکری ش ملی 317954XXXX و قدرت الله علی پور ش ملی 307070XXXX و محمد روحی نسب ش ملی 307162XXXX و علی گل محمدپور ش ملی 307066XXXX به عنوان اعضا هییت امنا هییت معرفی شدند و کلیه مراودات مالی هییت از طریق حساب بانکی شماره 010687XXXX000 بانک ملی شعبه مرکزی سیرجان با امضا مسیول هییت و یکی از اعضا هییت امنا (حسابدار) همراه با مهر هییت مدیره معتبر میباشد. 4 ـ اساسنامه هییت در 4 فصل مشتمل بر 20 ماده بتصویب رسید. ش 601310XXXX112254XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی