اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1517

شناسه ملی: 10380141113

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/7/92 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/7/92 که در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 سید علی حسینیون کد ملی 090120XXXX ، زهرا غفاری مقدم کد ملی 077946XXXX ، علیرضا نیک خواه بشر کد ملی 093368XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند که سید علی حسینیون مدیر عامل و رییس هییت مدیره زهرا غفاری مقدم نایب رییس و علیرضا نیک خواه بشر عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار با امضای منفرد مدیر عامل و رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای نایب رییس همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 رسول خیابانی کد ملی 090327XXXX بازرس اصلی و محمد زنده جانی کد ملی 092127XXXX بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه حمایت جهت درج مطالب شرکت انتخاب شد. ش 268470XXXX110454XXXX رییس اداره ثبت اسناد کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی