اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2051

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/6/85 در شرکت مرقوم تصمیمات زیر به عمل آمد: 1 - آقایان سید مرتضی توان و سید رحمن موسوی یگانه و خانم آزیتا مکوندی گماری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 - آقای فرهاد دالوند گماری به عنوان بازرس اصلی و محمد نظری گماری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/85 ، خانم آزیتا مکوندی گماری به سمت رییس هییت مدیره و سید رحمن موسوی یگانه به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مرتضی توان به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخه 10/7/85 تکمیل شد. رییس ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی