اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2124

شناسه ملی: 10861629989

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 14/8/90 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 23/8/90 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. 1 علی عسکر رجایی پناه با واگذاری کلیه سهام خود یعنی چهل سهم به غلامحسین ایوبی کشکولی و علی اصغر قرخلویی نره با واگذاری کلیه سهام خود یعنی چهل سهم به فریبا قرخلویی نره از شرکت خارج گردید. 2 غلامحسین ایوبی کشکولی و محسن رجایی پناه و فریبا قرخلویی نره به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 مرتض سلیم پور به سمت بازرس اصلی و سارا حسین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: محسن رجایی پناه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و غلامحسین ایوبی کشکولی به سمت رییس هییت مدیره و فریبا قرخلویی نره به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه های عادی با امضا غلامحسین ایوبی کشکولی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/90 شرکت مزبور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و در تاریخ 15/10/90 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال بمبلغ چهار صد میلیون ریال منقسم به یک صد سهم چهار میلیون ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/8/89 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و در تاریخ 9/8/89 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت 1 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی بانام از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 4/8/89 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 5/8/89 به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ محسن رجایی پناه و علی عسکر رجایی پناه و فریبا قرخلویی نره بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. 2 ـ جعفر ایوبی کشکولی بسمت بازرس اصلی و غلامحسین ایوبی کشکولی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: محسن رجایی پناه بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره فریبا قرخلویی نره بسمت رییس هییت مدیره و علی عسکر رجایی پناه بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه های عادی و اداری با امضا فریبا قرخلویی نره (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی