اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 33

شناسه ملی: 10860199658

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: به منطقه آزاد ارس روبروی دهستان شجاع

کد پستی: 5441761445

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/1/1392 شرکت مزبور که در تاریخ 9/2/1392 شماره ثبت 17835 ث به این واحد واصل گردید تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به منطقه آزاد ارس روبروی دهستان شجاع کدپستی 544176XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 201610XXXX118348XXXX سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی