اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380557216

تاریخ ثبت: 1389/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/7/89 تحت شماره 39859 و شناسه ملی 103805XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/7/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی از جمله صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص دستگاهها و لوازم جانبی تولید لوازم و ظروف پلاستیکی لاستیکی و کاغذی تولید و پخش مصنوعات لاستیکی پلاستیکی و کاغذی از جمله ظروف یکبارمصرف اعطا و جذب نمایندگی های رسمی و مجاز داخلی و خارجی در زمینه صنعت فوق شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه صنعت فوق پس از اخذ مجوزهای لازم دریافت وام از بانکها و موسسات مالی جهت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد چاهشک پلیس محله قبل جنب انبار چوب سبز 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 44/4353 مورخ 17/6/89 نزد بانک صادرات شعبه ساجد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حسین امجدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم مریم بیضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای مهدی امجدی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای مهدی امجدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم زهرا تمدن نبوی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 خانم بهاره بقراط به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی