اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11778

شناسه ملی: 10530285818

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7915867334

آدرس: شهر بندرعباس چهار راه رسالت ساختمان اهورا طبقه 8 واحد 29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای بابک فریدی به شماره ملی 229532XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای سپهر فریدی به شماره ملی 229536XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امیر فریدی به شماره ملی 229860XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960801XXXX67352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای سپهر فریدی به شماره ملی 229536XXXX ـ آقای بابک فریدی به شماره ملی 229532XXXX ـ آقای امیر فریدی به شماره ملی 229860XXXX ـ آقای سیدحصام خادمی به شماره ملی 348961XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مظفر رفیعی به شماره ملی 339196XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960801XXXX20112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای بابک فریدی به شماره ملی 229532XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای سپهر فریدی به شماره ملی 229536XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امیر فریدی به شماره ملی 229860XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940408XXXX99788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ 15/02/1396 انتخاب گردیدند: ـ آقای سپهر فریدی به شماره ملی 229536XXXX ـ آقای بابک فریدی به شماره ملی 229532XXXX ـ آقای امیر فریدی به شماره ملی 229860XXXX ـ آقای سید حسام خادمی به شماره ملی 348961XXXX به سمت بازرس اصلی ـ آقای مظفر رفیعی به شماره ملی 339196XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940408XXXX69489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/01/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدحصام خادمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مظفر رفیعی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار دریا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/01/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک فریدی و آقای امیر فریدی و آقای سپهر فریدی تا تاریخ 26/01/1393/4 سمت اعضا هییت مدیر ه بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر فریدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بابک فریدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سپهر فریدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سپهر فریدی به سمت مدیر عامل . 5 محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس شهر بندرعباس چهار راه رسالت ساختمان اهورا طبقه 8 واحد 29 کدپستی 791586XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 16/03/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی