اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 76

شناسه ملی: 10760019688

تاریخ ثبت: 1384/11/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 4683134166

آدرس: جدید واقع در مازندران تنکابن نشتارود روبروی برج گلپاد

تاریخ تاسیس: 1384/11/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف(آدرس مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی واقع در مازندران ـ عباس آباد ـ خیابان شهدا ـ جنب ویدیو کلوپ طنین ؛ به آدرس جدید واقع در مازندران تنکابن نشتارود روبه روی برج گلپاد کدپستی 468313XXXX انتقال یافت و به تصویب مجمع رسیدو در نتیجه ماده 3 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش 951020XXXX81723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به موجب آگهی تغییرات شماره مکانیزه 139530XXXX51000158 مورخ 19/10/1395 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1395 مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی واقع در مازندران عباس آباد به آدرس جدید واقع در مازندران تنکابن نشتارود روبروی برج گلپاد کدپستی 468313XXXX انتقال یافت. شرکت فوق تحت شماره 3096 در دفتر ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن به ثبت رسید. ش 951022XXXX08902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/13:

شرکت فوق در تاریخ 5/11/84 تحت شماره 76 (این اداره به ثبت رسیده به خلاصه شرکتنامه ) 1 - موضوع شرکت: فعالیت در انجام امور لوله کشی گاز- شوفاژ- آب و برق منازل مسکونی و سایر مواردیکه در ارتباط با موضوع شرکت باشد- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – همکاری با کلیه سازمانهای دولتی و شهرداریها- اخذ وام و اعتبار از تسهیلات بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری- شرکت در ومزایدات و مناقصه های ادارات دولتی و غیره. 2 - مراکز اصلی شرکت:عباس آباد- خیابان شهدا جنب ویدیوکلوپ طنین. 3 - سرمایه شرکت مبلغ : یک میلیون ریال می باشد نقدیست. 4 - مدیران شرکت: باستناد صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 20/9/84 آقایان علیرضا حسین زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی حسین زاده سیبنی به سمت عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند . 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات – قراردادها عقود اسلامی با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مدیر عامل (علیرضاحسین زاده) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . سرپرست ثبت اسناد عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی