اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 213

شناسه ملی: 14003069495

تاریخ ثبت: 1391/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/09/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

به موجب درخواست شماره 37801/94,101 مورخ 20/03/94 و پاسخ اداره تعیین نام ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، شماره ثبت مؤسسه حقوقی عصمت الماسی از 1298 به شماره ثبت213 اصلاح گردید. ش940505XXXX47567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

به استناد درخواست مدیر مؤسسه مورخ 28/01/94 و مجوز شماره 28115/20/ ث مورخ 28/02/94 مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و پروانه وکالت شماره 25011/187/ م/ پ مورخ 07/11/93 ، پروانه وکالت مدیر مؤسسه از پایه دو به پایه یک و مدت فعالیت مؤسسه از دو سال به نامحدود تغییر یافت . ش940505XXXX75399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در تاریخ 11/9/1391 تحت شماره 1298 و شناسه ملی 140030XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 ـ نام و نوع موسسه: موسسه حقوقی عصمت الماسی (غیرتجاری) 2 ـ موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و مالی و ثبتی و دادگاه خانواده و کمیسیون های آن و غیره طبق مفاد اساسنامه 3 ـ مرکز اصلی موسسه: دماوند گیلاوند بلوار شهید بهشتی روبروی بهزیستی جیلارد کوچه دکتر حسابی. 4 ـ سرمایه موسسه مبلغ: یک میلیون ریال که تماماً متعلق به عصمت الماسی زفره میباشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا موسسه: عصمت الماسی زفره بسمت مدیر موسسه برای مدت دو سال با توجه به پروانه صادره انتخاب و حق امضا اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و عادی با امضا مدیر موسسه همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. 6 ـ مدت تشکیل موسسه: با توجه به پروانه صادره از تاریخ ثبت به مدت دو سال تمام ثبت اسناد و املاک دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی