اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/30:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تأسیس شماره 19491/03 ـ 14/5/82 و به ‏استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ‏‏30/7/85 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی ‏میگردد: و مدارک مربوط به نامه شماره 3112ـ 2/11/85 اداره ‏تعاون بابل که ضمن تأیید ارسال شد.‏ ‏1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای 1384 مورد تصویب ‏مجمع قرار گرفت.‏ ‏2ـ با پذیرش و عضویت آقایان جعفر ایمانی ایمنی و اسماعیل ‏اصغرنیا ایمنی در شرکت مورد موافقت مجمع قرار گرفت و در نتیجه ‏مقدار اعضای شرکت از هشت نفر به ده نفر و سرمایه شرکت نیز از ‏‏000/000/12 ریال (دوازده میلیون ریال) به 000/000/15 ریال(پانزده ‏میلیون ریال) افزایش یافته است مبلغ سه میلیون ریال برابر گواهی ‏‏1912/3401 ـ 27/10/85 صندوق تعاون کشور شعبه بابل حساب ‏جاری 4/1026 شرکت واریز گردید.‏ ‏3ـ با استعفا و خروج از عضویت خانمها سیدهرضیه هاشمی ‏کروئی و آمنه اصغرنیا ایمنی از شرکت مورد موافقت مجمع قرار گرفت.‏ ‏4ـ آقایان محمد قنبری و سیدمحمد حسینی ایمنی و زعفر ‏ایمانی ایمنی به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره و آقای سیدخاتم ‏هاشمی کروئی بعنوان عضو علیالبدل هیئتمدیره شرکت برای مدت ‏‏3 سال انتخاب گردید.‏ ‏5ـ خانم طاهره علینژاد معلم و آقای جعفر ایمانی ایمنی بعنوان ‏بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.‏ ‏6ـ برابر صورتجلسه هیئتمدیره شرکت مورخ 1/8/85 آقای ‏محمد قنبری بعنوان رئیس هیئتمدیره و آقای سیدمحمد حسینی ‏ایمنی بعنوان نایب رئیس و آقای زعفر ایمانی ایمنی بعنوان منشی ‏هیئتمدیره انتخاب شدند. همچنین آقای محمد قنبری با حفظ سمت ‏بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد ‏و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات، با امضای ثابت ‏مدیرعامل به اتفاق نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس با امضاء منشی ‏همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و نامههای عادی با امضای ‏مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت دارای ‏اعتبار میباشد. ‏ رئیس ثبت اسناد بابل ‏

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی