اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 377966

شناسه ملی: 10320272353

تاریخ ثبت: 1389/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرری خ رازی 10 متری مسلم ابن عقیل

تاریخ تاسیس: 1389/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/3/1389 تحت شماره 377966 و شناسه ملی 103202XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: توزیع البسه و پوشاک تاسیس فروشگاه خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بقیه طبق ماده 3 اساسنامه. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرری خ رازی 10 متری مسلم ابن عقیل پ 74 ط همکف 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/30 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 891716 مورخ 22/2/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدتقی فرخزاد به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مهدی رحیمی گلوگاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای علی رشیدی کهره به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ آقای عبدالرضا شیردل به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای محمدتقی فرخزاد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق مهدی رحیمی گلوگاهی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا محمدتقی فرحزاد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای حسین جهانگیرزاده اروجکندی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای کریم محمدصادقی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی