اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 805

شناسه ملی: 14006673879

تاریخ ثبت: 1395/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: قزوین محمود آباد نمونه خیابان بهار کوچه اول شالیها پلاک 10

تاریخ تاسیس: 1395/12/26

کد پستی: 3413158918

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوق دانان حق گوی عدالت محور قزوین درتاریخ 26/12/1395 به شماره ثبت 805 به شناسه ملی 140066XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع موسسه: انجام فعالیت های حقوقی، انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی: قزوین محمود آباد نمونه خیابان بهار کوچه اول شالیها پلاک 10 کدپستی 341315XXXX . سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال نقدی می باشد.. اولین مدیران: ـ 5 . خانم سحر شهبازی به شماره ملی 436031XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ساکن قزوین محمود آباد نمونه خیابان بهار کوچه اول شالیها پلاک 10 کدپستی 341315XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. ـ 5 .آقای مجید شهبازی به شماره ملی 431111XXXX به سمت عضو هییت مدیره قزوین محمود آباد نمونه خیابان بهار کوچه اول شالیها پلاک 10 کدپستی 341315XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 951226XXXX97203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی