اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1507

شناسه ملی: 14006469799

تاریخ ثبت: 1395/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7881944342

آدرس: بخش مرکزی ، شهر کهنوج ، خیابان جانبازان ، خیابان رجایی ، خیابان جانبازان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

300,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1397 منضم به نامه شماره 3704 مورخ 27/9/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهنوج ـ محل شرکت در واحد ثبتی کهنوج به آدرس بخش مرکزی، شهر کهنوج، خیابان جانبازان، خیابان رجایی، خیابان جانبازان، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 788194XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971009XXXX01798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/20:

آگهی تغییرات شرکت خدمات تاکسی مهرگان بیسیم ناصرآباد کهنوج شرکت تعاونی به شماره ثبت 1507 و شناسه ملی 140064XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1396 منضم به نامه شماره 2709 مورخ 15/8/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهنوج حوزه عملیات شرکت به استان کرمان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

تاسیس شرکت تعاونی خدمات تاکسی مهرگان بیسیم ناصرآباد کهنوج درتاریخ 15/10/1395 به شماره ثبت 1507 به شناسه ملی 140064XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : حمل و نقل درون شهری با وسیله ارتباطی بیسیم-ارایه خدمات حمل و نقل مسافری ( درون شهری)- همکاری با سازمان های حمل و نقل شهری منضم به نامه شماره 3692 - 11/10/95 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کهنوج ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : کهنوج- ناصرآباد کدپستی 788184XXXX سرمایه شرکت :مبلغ 300 , 000 , 000 ریال می باشدکه به 60 سهم 5000000 ریالی منقسم گردیده است مبلغ 100000000 ریال آن نقداً طی گواهی مورخه 9/10/95 بانک توسعه تعاون توسط اعضا پرداخت گردیده است. اولین مدیران : آقای سلمان برازنده به شماره ملی 315012XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل آقای اسحاق وزیری کهنوج به شماره ملی 316102XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبدالحمید وزیری به شماره ملی 316112XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل آقای ابوذر وزیری کهنوج به شماره ملی 316130XXXX به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره آقای امین وزیری کهنوج شماره ملی 315014XXXX به سمت منشی برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات, سفته, چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای ابوذر وزیری کهنوج مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هییت مدیرهآقای اسحاق وزیری کهنوج و یا آقای امین وزیری کهنوج (اعضای هییت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه خانم فهیمه اسکندری با کد ملی 315029XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای عمار نظری با کد ملی 303177XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی