اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 398920

شناسه ملی: 10320492623

تاریخ ثبت: 1389/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ظهیرالاسلام خ مصباح کوچه زرنگین

تاریخ تاسیس: 1389/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/24:

6,500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت شدند: آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 044009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم نیره پارتیا به شماره ملی 325616XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد رضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از چهار نفر اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمد رضا حامدی به شماره ملی 443335XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر درگاهی نژاد به شماره ملی 603939XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 981115XXXX59140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 044009XXXX ـ مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX ـ محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به کد ملی 005093XXXX ـ نیره پارتیا به شماره ملی 325616XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید محمد ثابت زمانی به شماره ملی 378205XXXX به سمت بازرس اصلی و امیر درگاهی نژاد به شماره ملی 603939XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 960911XXXX27551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 044009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شمارملی 005093XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ نیره پارتیا به شمارملی 325616XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960911XXXX95684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر درگاهی نژاد دارای کد ملی 603939XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمدثابت زمانی دارای کد ملی 378205XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. پ 960403XXXX02697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 65XXXXXXXX ریال منقسم به 650 سهم 10000000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 35XXXXXXXX ریال بموجب گواهی شماره 454/96/0068 مورخ 12/02/1396 بانک کارآفرین شعبه انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960403XXXX27127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 940924XXXX03543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی دارای کد ملی 003286XXXX و محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی دارای کد ملی 005093XXXX و ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی دارای کد ملی 004400XXXX0 و خانم نیره پارتیا دارای کد ملی 325616XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال آتی انتخاب گردیدند. پ 940924XXXX76693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفرزاده سرهنک ابادی دارای کد ملی 003286XXXX ، به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی دارای کد ملی 005093XXXX ، به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نیره پارتیا دارای کد ملی 325616XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی دارای کد ملی 004400XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای دو نفر از چهار نفر اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940924XXXX20632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 3 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 300 سهم 10 . 000 . 000 ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ 2 . 000 . 000 . 000 ریال بموجب گواهی شماره 1926/94/68 مورخ 4/9/94 بانک کار آفرین شعبه انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940924XXXX79552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX بسمت مدیرعامل و عبدالله جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003650XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و هم چنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا دو نفر از چهار نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940701XXXX47634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007901XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد ثابت زمانی به شماره ملی 378205XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای دو نفر از چهار نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940413XXXX28395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 6/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمحمد ثابت زمانی به شماره ملی 378205XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 17/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1661440 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمحمد ثابت زمانی به شماره ملی 378205XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/12/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX و آقای محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX و آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX و آقای عبدالله جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003650XXXX تا تاریخ 06/12/1392 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالله جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003650XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از چهار نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1389 تحت شماره 398920 و شناسه ملی 103204XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ظهیرالاسلام خ مصباح کوچه زرنگین پ 6 واحد 5 ـ کدپستی 114781XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 00687186 مورخ 10/12/1389 نزد بانک کارآفرین شعبه انقلاب فرصت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003286XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدرضا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 005093XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم مینا جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 044017XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای عبدالله جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 003650XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ 5 ـ خانم نیره پارتیا به شماره ملی 325616XXXX به سمت عضو هییت مدیره 7 ـ 5 ـ آقای ایمان جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 044009XXXX به سمت عضو هییت مدیره 8 ـ 5 ـ آقای حمید جعفرزاده سرهنگ آبادی به شماره ملی 007892XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از 3 نفر مدیرعامل رییس نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای دو نفر از سه نفر مدیرعامل رییس نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای امیر درگاهی نژاد به شماره ملی 603939XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای سید محمد ثابت زمانی به شماره ملی 378205XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی