اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1551

شناسه ملی: 14000070121

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1398 و نامه شماره 17496 مورخ 27/11/98 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میاندوآب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع فعالیت تعاونی مندرج در ماده یک اساسنامه از توزیعی به تولیدی توزیعی تغییریافت. 2 اهداف فعالیت شرکت در ماده 2 اساسنامه به پرورش بوقلمون گوشتی وتخم گذار تغییر یافت. 3 موضوع فعالیت شرکت در ماده 3 اساسنامه به پرورش بوقلمون درهردوزمینه گوشتی وتخم گذار ایجادکشتارگاههای صنعتی وبسته بندی گوشت قرمز وسفید فرآوری دان بر پایه خوراک دام وطیور وبسته بندی تهیه و توزیع کودهای مرغی وشیمیایی وارگانیک وسموم وموادضدعفونی وگندزدایی صادرات وواردات کلیه محصولات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت تعاونی تغییر یافت. 4 تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل کاهش وماده 22 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981217XXXX69944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/1394 و نامه شماره 12571 مورخ 12/11/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندواب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 به موضوع شرکت موارد ذیل اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: گندزدایی، ضدعفونی، دفع آفات نباتی، آزمایشگاه وکلینیک گیاه پزشکی، بازدیدازباغات ومزارع وفضای سبز، تولیدوفرآوری کودهای ارکانیگ ـ 2 اساسنامه جدید در 52 ماده و 27 تبصره تصویب شد. ش 950226XXXX34137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1394 و نامه شماره 12571 مورخ 12/11/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم مرجان خدابندلوی با کد ملی 373049XXXX به سمت رییس وآقای یوسف زمانی با کد ملی 297023XXXX به سمت نایب رییس وآقای مسعودبقالیان با کد ملی 297171XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ 2 آقای مسعودبقالیان با کد ملی 297171XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شد ـ 3 کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادارباامضای آقای مسعودبقالیان مدیرعامل به اتفاق خانم مرجان خدابندلوی رییس هییت مدیره ومهرتعاونی دارای اعتباراست واوراق عادی ونامه ها با امضای آقای مسعودبقالیان مدیرعامل و مهرتعاونی معتبرخواهدبود. ش 950123XXXX42942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1394 و نامه شماره 12571 مورخ 12/11/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 89 ـ 90 ـ 91 ـ 92 ـ 1393 به تصویب رسید. ـ 2 سکینه بقالیان 297019XXXX به سمت بازرس اصلی و منوچهرمحبی 297174XXXX بسمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ 3 یوسف زمانی 297023XXXX ـ مسعودبقالیان 297171XXXX ـ مرجان خدابندلوی 373049XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و مهدی ورقایی 297171XXXX ـ فرنوش خلیل زاده 297174XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. ـ ش 950123XXXX56346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی