اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 382389

شناسه ملی: 10320326916

تاریخ ثبت: 1389/05/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1673815911

آدرس: ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، مجیدیه شمالی ، خیابان شهید استاد حسن بنا ، خیابان شهید حمیدرضا قلیچ خانی ، پلاک 110 ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی

تاریخ تاسیس: 1389/05/31

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی سیفی نوفرستی به کد ملی 004058XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا سیفی نوفرستی کد ملی 006449XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ساناز سیفی نوفرستی کد ملی 007930XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ژیلا هشترودی کد ملی 004542XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سینا سیفی نوفرستی کد ملی 006846XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم سولماز بنی هاشم به شماره ملی 006305XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/97 تصویب گردید آقای علیرضا مرادزاده رامی به شماره ملی 007090XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده کریمی تبریز به شماره ملی 006916XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 29/12/98 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 1398 تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا منفرد رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 980708XXXX56411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس، بخش مرکزی ، شهر تهران، مجیدیه شمالی ، خیابان شهید استاد حسن بنا ، خیابان شهید حمیدرضا قلیچ خانی ، پلاک 110 ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی کدپستی 167381XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 971108XXXX61514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بند 3 از ماده 9 اساسنامه(انتقال سهام با نام و بی نام) شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: بند 3 ـ هرگونه نقل و انتقال سهام با نام و بی نام شرکت تابع مقررات زیر می باشد: هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد می بایست قصد خود مبنی بر انتقال و قیمت تعیین نموده جهت فروش یهام خود را به صورت کتبی به هییت مدیره شرکت اعلام نماید و هییت مدیره مکلف می باشد به منظور اطلاع رسانی این امر یک نسخه از نامه دریافتی را بر روی برد عمومی شرکت که قابلیت رویت برای کلیه سهامداران شرکت را دارد الصاق نموده و حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از زمان دریافت تصمیم فوق الاشاره به صورت کتبی و به وسیله پست سفارشی دو قبضه کلیه صاحبان دیگر سهام شرکت را از این تصمیم به انتقال آن بخش سهام و نیز در صورت تمایل به خرید قیمتی را که حاضرند بابت سهام مورد انتقال بپردازند طی جوابیه کتبی به هییت مدیره شرکت اعلام نمایند(عدم ارسال جوابیه از سوی هریک از سهامداران و یا ارسال جوابیه پس از انقضای موعد ده روز مورد اشاره مانع از تشکیل مجمع تصمیم گیرنده در این خصوص نمی باشد.) هییت مدیره مکلف می باشد تا حداکثر ظرف مدت ده روز از دریافت نظرات هریک از سهامداران جوابیه های دریافتی را برای سهامداری که قصد فروش سهام خود را دارد ارسال نماید.(جوابیه های دریافتی خارج از موعد ده روز مذکور باطل بوده و برای فروشنده سهام ارسال نخواهد شد.) در صورتیکه ایشان همچنان در مورد انتقال و فروش سهام خود مصمم باشد. می بایست حداکثر ظرف مدت ده روز از زمان دریافت آخرین جوابیه تسلیمی به وی، هییت مدیره را بصورت کتبی از تصمیم خود مبنی بر انتقال سهام به هریک از داوطلبین خرید و به قیمت مورد توافق با آن سهامدار، مطلع نماید(در صورتیکه ظرف مدت ده روز اخیرالذکر این اطلاع رسانی از سوی فروشنده سهام صورت نگیرد، به معنای انصراف از تصمیم فروش سهام بوده و تمامی مراحل انجام گرفته فوق الذکر باطل و فاقد اعتبار تلقی می گردد.)، هییت مدیره پس از مطلع شدن از این تصمیم و چنانچه اکثریت جوابیه های ارسالی سهامداران مضمونی مبنی بر تایید و قبول این نقل و انتقال داشته باشد، می بایست حداکثر ظرف ده روز نسبت به دعوت کلیه سهامداران شرکت بمنظور تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انتقال سهام مذکور، اقدام نماید.(هییت مدیره مکلف می باشد در این خصوص: تاریخ و ساعت دقیق و محل تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و نوع تصمیم مورد بحث را، با رعایت مواد مربوطه قانونی نشر آگهی نموده و همچنین بوسیله الصاق اطلاعیه مزبور به برد عمومی شرکت و یا هر وسیله ارتباطی ممکن دیگر، این موضوع را به اطلاع کلیه سهامداران شرکت برساند.)، در هر صورت انتقال سهام با نام یا بی نام(اعم از ممتاز و یا عادی) سهامداران، درصورتی مقدور خواهد بود که این نقل و انتقال به تایید و امضای کلیه سهامداران شرکت( 100 درصد سهام شرکت) در مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد. - اتخاذ تصمیم و تصویب هرگونه تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت، بر عهده مجمع عمومی فوق العاده شرکت گذارده شد و عبارت ذیل، به بند 2 از ماده 11 اساسنامه الحاق گردید و اساسنامه بدین صورت اصلاح گردید: د- تصویب هرگونه نقل و انتقال سهام با نام و بی نام شرکت - بند 26 ذیل ماده 14 اساسنامه(وظایف و اختیارات هییت مدیره) حذف شده و در اساسنامه شرکت این مورد اصلاح گردید. پ 960716XXXX04439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای علی سیفی نوفرستی کد ملی 004058XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای علیرضا سیفی نوفرستی کد ملی 006449XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم ساناز سیفی نوفرستی کد ملی 007930XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وخانم ژیلا هشترودی به شماره شناسنامه 2351 و کد ملی 004542XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سینا سیفی نوفرستی کد ملی 006846XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات قراردادهای عقود اسلامی اواراق عادی و اداری به امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 960716XXXX41852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی سیفی نوفرستی به شماره ملی 004058XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش داد. آقای علیرضا سیفی نوفرستی به شماره ملی 006449XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش داد. خانم ژیلا هشترودی به شماره ملی 004542XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش داد. خانم ساناز سیفی نوفرستی به شماره ملی 007930XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش داد. آقای سینا سیفی نوفرستی به شماره ملی 006846XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 2 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 2 2 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/50 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 2 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سیفی نوفرستی به شماره ملی 004058XXXX به سمت رییس هییت مدیره, آقای علیرضا سیفی نوفرستی به شماره ملی 006449XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره, خانم ژیلا هشترودی به شماره ملی 004542XXXX به سمت عضو هییت مدیره, خانم ساناز سیفی نوفرستی به شماره ملی 007930XXXX به سمت عضو هییت مدیره, آقای سینا سیفی نوفرستی به شماره ملی 006846XXXX به سمت عضو هییت مدیره, خانم ساناز سیفی نوفرستی به شماره ملی 007930XXXX به سمت مدیر عامل . 4 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 52 آقای علیرضا مرادزاده رامی به شماره ملی 007090XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای فرامرز گلیایی به شماره ملی 006718XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور در زمینه تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی مواداولیه مجاز خصوصا تجهیزات پزشکی آرایشگاهی موادغذایی آرایشی بهداشتی شوینده ها داروهای انسانی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت دامپزشکی مکمل های غذایی دارویی موادشیمیایی مجاز کشاورزی دامداری اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی مشارکت و سرمایه گذاری در عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پروژه احداث کارخانه کارخانه داروسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانی صنایع غذایی پروژه های شهرسازی محوطه کشاورزی آب و فاضلاب سیم کشی برق و تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی و هرنوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت انجام طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها و کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان و ارایه خدمات در خصوص ایجاد و نگهداری فنی فضای سبز. در تاریخ 08/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 182790XXXX111046XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/5/1389 تحت شماره 382389 و شناسه ملی 103203XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی مواد اولیه مجاز خصوصا تجهیزات پزشکی آرایشگاهی مواد غذایی آرایشی بهداشتی شوینده ها داروهای آنسانی پس از اخذ مجوزهای لازم ازوزارت بهداشت داپزشکی مکمل های غذایی دارویی مواد شیمیایی مجاز کشاورزی دامداری اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذوام تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی مشارکت و سرمایه گذاری در عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پروژه احداث کارخانه داروسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانی صنایع غذایی پروژه های شهر سازی محوطه کشاورزی آب و فاضلاب سیم کشی برق و تجهیزات و تاسیس ات برقی و مکانیکی و هرنوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه رسالت خ کرمان جنوب کوچه کریمان پ 58 واحد 2 کدپستی 163467XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی سیفی نوفرستی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علیرضا سیفی نوفرستی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم ژیلا هشترودی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم ساناز سیفی نوفرستی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای سینا سیفی نوفرستی به سمت عضو هییت مدیره. 65 خانم ساناز سیفی نوفرستی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی