اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 412868

شناسه ملی: 10320650080

تاریخ ثبت: 1390/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران جاده ساوه چهاردانگه شهرک گلدسته خ رجایی خ بهار کوی عدل ک نبی سروری

تاریخ تاسیس: 1390/06/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/23:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/6/90 تحت شماره 412868 و شناسه ملی 103206XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید صندلیهای اداری و خانگی و توزیع آن واردات قطعات مورد نیاز شرکت از داخل و خارج شرکت در مناقصه ها و مزایده های مرتبط بقیه طبق اساسنامه. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده ساوه چهاردانگه شهرک گلدسته خ رجایی خ بهار کوی عدل ک نبی سروری پ 8 ـ کدپستی 187545XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 194913 مورخ 14/6/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه اسلامشهر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای اسکندر شمسی به شماره ملی 153092XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم شهروز شمسی به شماره ملی 153309XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم مریم جریان به شماره ملی 008407XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ آقای غلامرضا محمدی به شماره ملی 038172XXXX به سمت منشی هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای امین شمس به شماره ملی 008341XXXX به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ 5 ـ آقای اسکندر شمس به شماره ملی 153092XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت اسکندر شمسی (مدیرعامل) شهروز شمسی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای داریوش شمس به شماره ملی 008404XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم منیژه کاظمی به شماره ملی 153304XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی