اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6624

شناسه ملی: 10861314427

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 3/7/89 در شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 آرش نورمحمدی مقدمی دارنده 11 سهم؛ 11 سهم خود را به جواد رامکی واگذار و استعفای خود را از شرکت اعلام نمود. 2 سمیه فریبرزی به سمت مدیر عامل و نگین رفیعی اول به سمت رییس هییت مدیره و صدیقه اسمعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 سمیه فریبرزی صدیقه اسمعیلی و نگین رفیعی اول به مدت باقیمانده تا تاریخ 16/3/91 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب شدند 4 فاطمه مریدی و مهدی مخیری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 16/3/90 انتخاب شدند 5 روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/16:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 16/3/89 شرکت فوق تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 الف. زینب دولتشاهی دارنده 20 سهم که 5 سهم از سهام خود را به سمیه فریبرزی و 15 سهم دیگر را به نگین رفیعی واگذار نمود و از شرکت استعفا نمود. ب. صدیقه اسماعیلی دارنده 15 سهم 2 سهم از سهام خود را به سمیه فریبرزی واگذار کرد. ج. فاطمه مریدی دارنده 15 سهم تعداد 4 سهم از سهام خود را به سمیه فریبرزی واگذار نمود. د. لیلا کردعلیوند دارنده 9 سهم 1 سهم از سهام خود را به سمیه فریبرزی و 2 سهم به مهدی مخیری و 2 سهم به مهدیه شمسه و 2 سهم به آرش نورمحمدی مقدمی و 2 سهم به حسین صداقتیان واگذار و از شرکت استعفا نمود. ه. سمیه آزادی دارنده 4 سهم کل سهام خود را به حسین صداقتیان واگذار و از شرکت استعفا نمود. در نتیجه سهامداران جدید عبارتند از سمیه فریبرزی 17 سهم، نگین رفیعی اول 15 صدیقه اسماعیلی 13 سهم، فاطمه مریدی، مهدیه شمسه، آرش نورمحمدی مهدی مخیری و حسین صداقتیان هر یک دارنده 11 سهم. 2 نگین رفیعی اول به سمت رییس هییت مدیره، صدیقه اسماعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سمیه فریبرزی به سمت مدیر عامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره بامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 افراد مندرج در بند دو به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 4 آرش نورمحمدی و فاطمه مریدی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 5 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی