اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/01/24

آدرس: دزفول خیابان 12 فروردین بین خیابانهای حمزه و کشاورز

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/21:

شرکت مرقوم تحت شماره 2075 مورخه 24/1/84 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و شرکت نامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار محلی جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تنظیم و توزیع آب کانالهای کشاورزان و شرکتهای خصوصی 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نقداً و تماماً از جانب شرکا پرداخت و نزد مدیر عامل در صندوق شرکت موجود است 3 - مرکز اصلی شرکت دزفول خیابان 12 فروردین بین خیابانهای حمزه و کشاورز پلاک 199 تلفن 2225415 4 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای محمود راهواره به سمت مدیر عامل و آقای علی راهواره به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. 6 - کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور « چک سفته بروات قراردادها » با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 21/3/84 تکمیل شد. رییس اداره ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی