اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 555

شناسه ملی: 10187001552

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان قدس بخش مرکزی شهر قدس قلعه حسن خان جاده کمربندی شهریار خیابان پارس پلاک 31 طبقه همکف

کد پستی: 3754189395

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مر کز اصلی شرکت به استان تهران - شهرستان قدس - بخش مرکزی - شهر قدس-قلعه حسن خان-جاده کمربندی شهریار-خیابان پارس-پلاک 31 -طبقه همکف- کدپستی 375418XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید - بموضوع شرکت :تولید انواع قطعات پمپهای کشاورزی و قطعات صنعتی الحاق گردید ضمنا ثبت موضوع بمنزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 970205XXXX07566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی