اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12081

شناسه ملی: 10660120808

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی حاتم با کد ملی 337980XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم ثریا کرمی با کد ملی 325167XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسام سوهانی با کد ملی 325591XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940413XXXX11452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسام سوهانی به شماره ملی 325591XXXX و آقای مجتبی حاتم به شماره ملی 337980XXXX و خانم ثریا کرمی به شماره ملی 325167XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم فاطمه پورشسب به شماره ملی 324119XXXX به عنوان بازرس اصلی،خانم بدریه دشتی به شماره ملی 383868XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940413XXXX44393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی